بسم الله النور_________, .*`, `,
______, .*`,. , .
صدای پای عید می آید
___, .*`,. `, .
__, .*`, `, .
عید قربان پاکترین عیدها
_, .*`, , .
, .*`, , .
عید سر سپردگی و بندگی
.*`, ` .
.*`, , .
عید بر آمدن انسانی نو از خاکسترهای خویشتن
.*`, , .
. .*` `, .
عید نزدیک شدن دلهایی که به قرب الهی رسیده اند
_, .*` `,.
__, .*` `, .
عید برآمدن روزی نو و انسانی نو
____, .*` `, .
______, .*` `, .
طاعات وعباداتتون قبول درگاه حق تعالی
_________, .*` `, .
____________, .*` `, .
________________, .* .*
عید را به شما تبریک میگم