بسم الله النور


و زنی محو تماشا است ز بالای بلندی
الف قامت او دال و
همه هستی او در کف گودال
و
سپس آه که الشمر...