بسم الله النورمرحوم آیت الله طالقانی میفرمود:اگر گربه ای را در قفس بیندازند و هر روز تکه گوشتی به اوبدهند , باز می آید پشت پنجره و میو میو میکند یعنی میخواهم بیایم بیرون . هر چه به او گوشت بدهند باز میو میو میکند اگر به او بگویند:بیرون بیایی از گوشت خبری نیست , در محاصره ی اقتصادی میافتی , باید توی کوچه ها کاغذ بخوری چیزی گیرت نمی آید باز میگوید میو میو 

یعنی آزادی همراه با گرسنگی شرافت دارد به قفس همراه با گوشت.


سید جمال در اروپا

سید جمال الدین اسد آبادی در اروپا به مجلس مهمانی دعوت شده بود همه با قاشق و چنگال غذا میخوردند اما ایشان آستین را بالا زده دست هایش را خوب شست و شروع کرد با دست غذا خوردن . اروپاییان خندیدند. ایشان گفت : نخندید من میدانم دستهایم را چگونه شسته ام , اما شما نمیدانید این قاشق ها را چگونه شسته اند!