خدایا بگیر هــــر آنچه تـــــو را از ما میـــ گیـرد

مطلبی در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت نشده است