این نذر رو حاج آقا بهجت به شاگردانشون یاد میدادن که:

به یکی از چهارده معصوم متوسل بشید و نذر اخلاق کنید مثلا بگید یا فاطمه ی زهرا نذر میکنم چهل روز با صدای بلند حرف نزنم یا دروغ نگم یا ناسزا نگم یا غیبت نکنم یا مراقب حرفام باشم نیشه و کنایه نزنم هر چیز اخلاقی که هست نذر کنید
به مدت چهل روز
بعد دیگه عادت میشه و رعایت می کنید
اون بزرگواران اخلاق ما رو میخوان نه دیگ های غذایی که بالای سرش غیبت و کنایه زده میشه و به دست مستحق نمیرسه اخلاق و درست کاری ما به درد میخوره.