بسم الله النوردر خدمت رئیس جمهور وقت حضرت آیت الله خامنه ای وارد یکی از کشور های آفریقایی شدیم در مراسم استقبال توپ شلیک شد گفتم صدای توپ برای چیست ؟ گفتند علامت احترام است  گفتم چند تا گفتند هر کس به فراخور جایگاهش , برای رئیس جمهور ٢١ گلوله توپ , برای نخست وزیر ١٩ گلوله و... گفتم برای من چند گلوله دوستان گفتند برای تو یک تیرکمان


دقت مردم

خانمی از بینندگان درس هایی از قرآن  همراه با نامه ای یک سوزن و مقداری نخ فرستاده بود و در نامه نوشته بود چند وقت است شما شب های جمعه صحبت میکنید و زیر بغل شما پاره است چطور آن را نمیدوزید و حواس بیننده هارا پرت میکنید 

گویا ایشان نمی‌دانست که نوع دوخت لباس روحانیت چنین است