بسم الله النور


سرآغاز صحبت به نام خداست
که بخشنده و مهربان کبریاست

ستایش بود خاص آن کردگار
که باشد دو گیتى از او برقرار

که بخشنده و مهربان است نیز
بود صاحب عرصه رستخیز

تو را مى پرستیم تنها و بس
نداریم یاور به غیر از تو کس

مرا کن هدایت به راه درست
به آن کس که مُنعَم ز نعمات تُست

نه آنان که خشمت برآنان رواست
نه آنان که هستند گمره ز راست