بسم الله النور


مامان جهیزیه،ام را توی یکی از دو اتاق خانه جا داد...

دیگر چادر از سر زهرا و شهیده نیوفتاد ....

ایوب خیلی مراعات میکرد