بسم الله النور

رو گرفتن های شیرینت دلم را آب کرد
روسری آمد رخ نیلوفری را قاب کرد

تازه میفهمم چرا مشکی ست رنگ چادرت
ماه را تاریکی شب اینقدر جذاب کرد