بسم الله النورخون سید محمدباقر صدر صدام را ساقط کرد و خون شیخ حسن شحاته مرسی را ساقط کرد 


و به یاری خدا خون شیخ نمر النمر باعث سقوط آل سعود خواهد شد 

ان شاءالله