بسم الله النور


انتخابات مجلس خبرگان بود یکی از نامزد ها مرحوم آیت الله خاتمی از استان یزد بود ایشان در تلویزیون ظاهر شد و در نطق انتخاباتی خود گفتند : من که حوصله ای ندارم گفته اند کاندید باش من هم شده ام حالا اگر خواستید به من رأی بدهید و اگر نخواستید چه بهتر . چنان گفت چه بهتر که هنوز قیافه‌ اش در خاطر من مانده است


شیخ انصاری قدس سره در زمان گمنامی که به سلمانی میرفت و یک قران میداد بعد هم که مشهور شد به همان سلمانی میرفت و یک قران میداد آرایشگر گفت: زمانی که ناشناخته بودید یک قران میدادید , حالا هم یک قران؟ شیخ گفت نامم مشهور شده , مساحت سرم که زیاد نشده است